Personakt

Jöns (Jean) Ahl

Organist.

Född:1770-08-19 klockargården+, Norrala sn, HÄL. [1]Födelsenotisen för "Jöns" är införd på uppslaget för "Klåckaren". Föräldrar: Organisten Nils Ahl och hu. Brita Eriksdotter. Faddrar: Olof Olsson ("Ol. Olsson") i Skettene och hu. Helena Jonsdotter; Jon Ersson i Arklo och hu. Margta Ersdotter. Drängfadder ("D.F.") Lars Elfvik, Greta Klang i Söderhamn.
Bosatt:omkring 1799 Ovansjö sn, GÄS. [2]
Organist:omkring 1799 Ovansjö sn, GÄS. [2]
Arvsskifte:1803-05-20 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL. [3]Bouppteckningen efter modern Brita Eriksdotter Ahl ägde rum den 20 maj 1803. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Arvsskifte:1804-03-15 Å nr sub 2+, Norrala sn, HÄL. [4]Bouppteckningen efter hustruns mormoder inleds: "År 1804: den 15. Martii, förrättades Boupteckning efter aflidne Prostens och Kyrkoherdens Herr Anders Forsslöfs, den 25. sistledne Februarii med döden afgågna, Enka, Fru Christina Rivelius, hwarvid voro närvarande den aflednas Dotter Comministren Eckerströms Enka Anna Christina Forsslöf; Mågarne Handelsman Herr Lars Norell och dess Hustru Sophia Forsslöf, samt Adjunctus Ministerii Herr Michaël Envall och hans Fru Ulrica Forsslöf, hvilka sednare upgåfvo quarlåtenskapen. Af de öfrige Arfvingaren, Sönerne Grosshandlaren Herr Abrah. Forsslöf i Stockholm, HandelsBokhållaren Anders Forsslöf i Gefle, Herr Pehr Forsslöf i Stockholm, och Dotter fru Charlotta Forsslöf, gift med Herr Conrectoren Pehr Wästerström i Hudiksvall, samt Dotter-Dottren Stina Wretman och hennes Mann, Orgnisten [sic]Jöns Ahl i Ofvansjö: voro ingen, ehuru om dödsfallet och förrättningen underrättade och kallade tillstädes, utan hade skrifteligen låtit anmäla förfall." Den fasta egendomen består av: "Gården under N:o 130 uti Söderhamns Stad och Östra Quarteret är väl, i anseende till ägande rätten, och på den grund att Handelsman Norell låtit den uti sitt namn värderas och Brandförsäkras, i fråga satt uti hans vid Söderhamns Rådstufvu Rätt anhängige Concours tvist; men som afledna Prostinnan berörde Gård sig icke genom Köpe Bref afhändt, och i alla fall för ogulldne Köpe Skillingen, så vida ingen Lagfart mellankommit, förmånsrätt äges, så uptages förberörde Fastighet skjäligen till ett värde" av 125 riksdaler. Under "Handlingar" sägs: "Rörande Fastigheten uti Söderhamn, äro dels inlemnade till Norellska Concourssen och dels öfversände till Herr Grosshandlaren Abrahamn [sic] Forsslöf i Stockholm, som de sednare Åren ombesörgt Brandförsäkrings Depositionerne. Iöfrigt befanns uti Afledne Prostinnans vård Boupteckningen efter framledne Prosten - jemte Arfsskiftet och 4. st: ContoBöcker angående Boets utredning och fördelning - samt gamla tionde Böcker." Under "Fordringar" nämns: "I öfrigt hvad Arfvingarnes Fäderne arf beträffar, så befinnes de fläste Arfvingarne därpå vara skyldige, men andre åhr [sic] äga att fordra synnerligen Herr Grosshandlaren Abrah. Forsslöf i Stockholm, som på sitt Fäderne Arf endast bekommit Linne om 40: RD:r värde." Under "Afgå" sägs: "Sista Årets ärsättning, för föda och skjötsel, till herr Magister Envall och dess Fru efter Disposition den 17. Martii 1800: 50: RD:r i Riksgäld eller Banco". utom hvad Herr Grosshandlaren Abraham Forsslöf i Stockholm sänt, såsom ärsättning och hjelp till Begrafningen, till Magister Envall och dess Fru; nämligen 50: RD:r uti Riksgäld". Undertecknande bytesdeltagare är "Michaël Enwall"; Ulla Forsslöf.

Äktenskap med Kristina Margareta Wretman (1775 - )

Vigsel:1799 Hille sn, GÄS. [5]Vigselnotisen från 1799 i Hille ministerialbok lyder: "Orgnisten vid Ofvansjö Församl. H.r Jöns Ahl och Jungfru Stina Gr. Wretman". Hans födelsedata: "Norrala 1770 12/10". Hennes födelsedata: "Hille 1775 10/6". [Giftomän:] "Fadr. Gestgifvaren Pehr Olsson Wretman i --- [otydligt i den mikrofilmade kopian] Modr: H.u Ingrid Greta Forsslöf." "Lyst i Hille Dom: XXIII. p. Tr.[dvs. 23 söndagen efter Trefaldighet], Dom. Omn. S--, & Dom. --- [otydlig söndagsangivelse] och Vigde i Gefle, af Syssloman --- Lund---".

Noteringar

Enligt Sigvard Bodins kallade han sig sedermera Jean. [Bodin, Sigvard: "Klockarsläkten Ahl i Norrala", ALIR-anor 1990:3,s. 4 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd)]


Källor

[1]C:3, p. 346
  
[2]Se Vigsel
  
[3]Bouppteckningar 1801-1804, nr 145, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
[4]Bouppteckningar 1801-1804, nr 178, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
[5]Hille C:3, ministerialbok m.m. 1779-1823, p. 35, Genline ID: 89.34.16000